LXII sesja Rady Miasta

Sala - widok z góry, w prezydium i za stołami uczestnicy
Sala w czasie sesji

26 października o godz. 13.00 w Ratuszu Miejskim rozpocznie się LXII sesja Rady Miasta z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28 września 2023r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Informacja „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – funkcjonowanie Ośrodka w aspekcie finansowym, kadrowym oraz organizacyjnym”.

7. Informacja „ Ścieżki rowerowe – stan obecny oraz plan rozbudowy”

8. Wybór ławników

a. Opinia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, powołanego Uchwałą nr 727 /2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 sierpnia 2023 r.

b. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

c. Zatwierdzenie Regulaminu wyboru

d. Wybory tajne

e. Ogłoszenie wyników

f. Podjęcie uchwały

1/LXII/2023 – stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2024-2027

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

2/LXII/2023 – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

3/LXII/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 717/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a osobami fizycznymi

4/LXII/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 16,80 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę nr 32-2736/71 o pow. 6326 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/…………………….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/139 części, przynależnej do tego garażu

5/LXII/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 350 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Ogrodowej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 51-359/32, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

6/LXII/2023 – wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Gminę Siemianowice Śląskie akcji Tramwajów Śląskich Spółka Akcyjna

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216