63. sesja Rady Miasta – relacja

Wczoraj (23.11) w siemianowickim ratuszu odbyła się 63. sesja Rady Miasta. Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęto od zmiany i uzupełnienia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołów z poprzedniej sesji.

W kolejnym punkcie Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich, Rafał Piech przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Wiele uwagi poświęcił zapadlisku, które powstało na trawniku przy ul. Leśnej 6. Poinformował, że osuwisko zabezpieczono, a mieszkańcy powrócili do swoich mieszkań. Ponadto teren zostanie poddany szczegółowym badaniom geologicznym. Prezydent wspomniał także o planach inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych, budową żłobka w Michałkowicach na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz rewitalizacją kolejnych kamienic w mieście. Następnie odpowiadał na liczne pytania radnych dotyczące wspomnianego okresu. W tej części głos zabrała również Marta Nowacka, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o., która pokrótce omówiła sytuację finansową szpitala. Przede wszystkim jednak poinformowała m. in. o: otwarciu przyszpitalnej poradni ginekologicznej, bezpłatnych badaniach w ramach profilaktyki raka jelita grubego, możliwości rehabilitacji domowej dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dniu otwartym na porodówce (6.12.) oraz udziale szpitala w programie „Dobry posiłek w szpitalu”. Prezes przekazała również, że w poradniach ruszył biletowy system kolejkowy, który poprawi komfort obsługi pacjentów, a w grudniu planowane jest uruchomienie tomografu.

Kluczowym punktem wczorajszej sesji, nad którym dyskutowali radni, była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Siemianowice Śląskie za rok szkolny 2022/2023.

W dalszej części obrad, radni rozpoczęli procedowanie nad projektami uchwał.

Przyjęto uchwały w sprawie:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038,
zmiany budżetu miasta na 2023 rok,

przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 504 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy,

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 49-128 o powierzchni 21m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
i drogę dojazdową

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 49 m2,, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, będącej działką geodezyjną nr 21-4386/282 i fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4390/282, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycie dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,70 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Dreyzy, stanowiącej działkę nr 32-2557/323 o pow. 2706m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/…………… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/55 części, przynależnej do tego garażu,

zmiany uchwały nr 570/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

częściowej zmiany Uchwały Nr 691/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie,

częściowej zmiany Uchwały Nr 639/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2023,

uchylenia Uchwały Nr 457/2014 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu,

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

przyjęcia Programu Osłonowego pn: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”,

częściowej zmiany uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania,

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich,

przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Szkolnej 2.

Z porządku obrad wycofano i odesłano do wnioskodawców uchwały w sprawie:

zobowiązania Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”.

Radni nie przyjęli projektów w sprawie:

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 344 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy,

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 119 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy,

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Kruczej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 52-818/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 49-124 o powierzchni 72 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i drogę dojazdową.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ
Zapis audio video z przebiegu sesji można zobaczyć TUTAJ

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Piotr Pindur