Wydobywaj Legalnie- informacja

Koparka na tle niebieskiego nieba

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotycząca zwalczania problemu nielegalnej eksploatacji kopalin:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m  w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7 dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach – druk zgłoszenia do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w zakładce Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Ulotka informacyjna o treści takiej samej jak treść artykułu
Ulotka informacyjna o treści takiej samej jak treść artykułu

Autor:

  • Grzegorz Sadkowski, Wydział Ochrony Środowiska

wprowadzający: Paweł Cwalina
foto: Archiwum OUG w K-ce