5. sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula otwiera 5. sesję Rady Miasta

Dzisiaj (20.06) w siemianowickim Ratuszu odbyła się piąta sesja Rady Miasta, która była sesją absolutoryjną.
Po zmianie, uzupełnieniu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołów z poprzednich sesji, prezydent Rafał Piech przedstawił informację z okresu międzysesyjnego. Poinformował m. in., że Miasto podpisało akt notarialny z firmą Eurosnack, która wybuduje w Siemianowicach Śląskich nowy zakład produkcyjny. Wspomniał również o trwającym remoncie ul. Dąbrowskiego i zakończonych remontach ul. Parkowej oraz chodników przy ul. Remonta i M. Curie-Skłodowskiej, a także pomiędzy ul. ZHP a ul. Teatralną. Na koniec prezydent zapowiedział, że od sierpnia zostaną uruchomione kolejne stacje Metroroweru (w sumie w mieście będzie 28 stacji rowerowych), natomiast od 22 czerwca będzie można korzystać z basenu miejskiego na Pszczelniku.

Następnie prezydent przystąpił do prezentacji „Raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2023”, zawierającego roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, które odzwierciedlają działalność samorządu i rozwój Gminy. Raport stał się przedmiotem debaty z udziałem radnych i mieszkańców. Po jej zakończeniu, radni nie przegłosowali uchwały udzielającej wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Piechowi.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które zostały przyjęte uchwałą przez Radę Miasta. I chociaż Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedłożone przez Prezydenta Miasta sprawozdanie, to Komisja Rewizyjna Rady Miasta negatywnie oceniła wykonanie budżetu oraz wystosowała wniosek o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. Jednak w opinii IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja Rewizyjna nie wskazała jakichkolwiek przesłanek i argumentów, które spowodowały, że wykonanie budżetu zostało przez nią negatywnie ocenione. W wydanej uchwale RIO stwierdziło, iż: „w przypadku tego typu wniosku przesłanki udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium powinny być przez Komisję Rewizyjną jasno i precyzyjnie sformułowane”. Mimo tych wątpliwości, co do zasadności oceny Komisji Rewizyjnej, większością głosów radnych wniosek został przyjęty i przegłosowano uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

Podczas sesji debatowano również nad pozostałymi projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Ostatecznie radni przegłosowali uchwały w sprawie:
– uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”,
– przystąpienia do sporządzenia„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich”,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku ”,
– określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Barlickiego, będącej działką geodezyjną nr 32-1957/121 o powierzchni 85 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i drogę dojazdową,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, udziałów Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zwycięstwa, będącej działką geodezyjną nr 11-389/6 o powierzchni 262m2, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

Nie przyjęto natomiast projektów uchwał w sprawie:
– uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Innowacyjne, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 4105/27 o pow. 8472 m2, 4107/11 o pow. 11253 m2, 2144/55 o pow. 974 m2, 2122/22 o pow. 634, 2128/30 o pow. 255m2, 4110/48 o pow. 4383 m2 oraz 4112/55 o pow. 7148, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze … 2124/25 o pow. 478 m2, 2126/27 o pow. 858 m2, dla których prowadzona jest księga o numerze …. oraz 3843/55 o pow. 333 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze …..
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Henryka Krupanka, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 11-2019/125 o pow. 59376 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA….
Zwieńczeniem posiedzenia było przyjęcie przez radnych terminarzy posiedzeń i planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2024 r.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ.
Zapis audio video z przebiegu sesji można zobaczyć TUTAJ.

foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie