V sesja Rady Miasta – 20 czerwca

Sala sesyjna

20 czerwca o godz. 13.00 rozpoczną się obrady V sesji Rady Miasta. Oto porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za 2023 rok.

a. przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2023

b. debata nad raportem

c. podjęcie uchwały 1/V/2024 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice

Śląskie wotum zaufania

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

a. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2023 rok oraz wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2023 rok

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich

d. podjęcie uchwał w sprawie:

2/V/2024 – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2023 rok

3/V/2024 – nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie

8. Podjęcie uchwał:

4/V/2024 – uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”

5/V/2024 – uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”

6/V/2024 – przystąpienia do sporządzenia„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich”

7/V/2024 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku ”

8/V/2024 – określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych

9/V/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Barlickiego, będącej działką geodezyjną nr 32-1957/121 o powierzchni 85 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i drogę dojazdową

10/V/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, udziałów Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zwycięstwa, będącej działką geodezyjną nr 11-389/6 o powierzchni 262m2, z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

9. Przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na II półrocze
2024 r.

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska