Słoneczne Siemianowice – edycja III

Panele fotowoltaiczne na dachu domu
Panele fotowoltaiczne na dachu domu

Dzisiaj, 30 czerwca 2023 r., o godz. 8.00 rozpoczął się nabór Uczestników do Projektu grantowego pn. „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja III”. Nabór potrwa do 14 lipca 2023 r. do godziny 14.00

Główne założenia projektu

  • maksymalny poziom dofinansowania 85 %.

Na czym polega projekt grantowy?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera Wykonawcę zgodnie z regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez gminę Siemianowice Śląskie (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i Wykonawca współpracują z Inspektorem (Inspektorem Nadzoru) wybranym przez gminę.

MIESZKANIEC PŁACI ZA INWESTYCJĘ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW, A NASTĘPNIE OTRZYMUJE
CZĘŚCIOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW
DO 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

Dla kogo jest projekt?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie gminy Siemianowice Śląskie. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie / lub będzie oddany do użytkowania na dzień dostarczenia informacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE. Projekt nie dotyczy budynków wielorodzinnych.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Na co przeznaczone będą granty?

granty będą przeznaczone na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) – 5 000 zł /kWp, nie więcej niż 50 tys. zł,
  • powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. – nie więcej niż 45 tys. zł,
  • magazynu energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznych) – nie więcej niż 35 tys. zł,
  • systemu zarządzania energią – nie więcej niż 2 tys. zł.

Deklaracje udziału w projekcie będzie można składać w formie:

  • papierowej i elektronicznej (poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP)

REALIZACJA PROJEKTU UWARUNKOWANA JEST OTRZYMANIEM PRZEZ GMINĘ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DOFINANSOWANIA.

Przed złożeniem Deklaracji udziału należy zapoznać się z regulaminem oraz Podręcznikiem dla Grantobiorcy.

W tematach dotyczących naboru oraz planowanego projektu prosimy o kontakt w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 32/7605 451, 32/7605 463.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemianowice Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Linki do zarządzenia i wymaganych dokumentów poniżej:

Zarządzenie nr 3729/2023 Prezydenta Miasta (skan)
Zarządzenie nr 3729/2023 Prezydenta Miasta (.pdf)
Zmiana do Zarządzenia
Zał. nr 1 do Zarządzenia – Regulamin
Zał. nr 2 do Zarządzenia – Podręcznik dla Grantobiorcy
Zał. nr 1 do Załącznika nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie
Zał. nr 2 do Załącznika nr 2 – Ankieta doboru instalacji
Zał. nr 3 do Załącznika nr 2 – Pełnomocnictwo
Zał. nr 4 do Załącznika nr 2 – Informacje niezbędne do zawarcia umowy
Zał. nr 5 do Załącznika nr 2 – wzór umowy
Zał. nr 6 do Załącznika nr 2 – wniosek o płatność
Zał. nr 7 do Załącznika nr 2 – wzór protokołu odbioru
klauzula informacyjna Gminy

W ramach projektu na obecnym etapie należy złożyć deklarację udziału wraz z ankietą doboru instalacji OZE oraz pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane.