XXXII sesja Rady Miasta – wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Podczas wczorajszej (17.06) sesji Rady Miasta radni udzielili wotum zaufania prezydentowi miasta, Rafałowi Piechowi oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Czerwcowe obrady po raz pierwszy w tym roku zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i odbyły się w Parku Tradycji. Po zmianie i uzupełnieniu ich porządku oraz zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, prezydent Rafał Piech przedstawił informację z okresu międzysesyjnego. Na początku podał liczbę przeprowadzonych szczepień w naszym mieście informując, że pierwszą dawką zostało zaszczepionych 69 tys. 270 osób, a drugą 28 tys. 18 osób. Oprócz tego prezydent wspomniał m. in. o pozyskanym dofinansowaniu na inwestycje drogowe, podpisaniu umów na budowę Parku Leśnego wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych i termomodernizację budynku ZSTiO Meritum, a także o trwających pracach dociepleniowych na budynku Zespołu Szkół Sportowych i prowadzonej modernizacji kanalizacji deszczowej.
W następnej kolejności prezydent przedstawił Raport o stanie miasta Siemianowice Śląskie za rok 2020, zawierający roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, które odzwierciedlają działalność samorządu i rozwój Gminy. Raport stał się przedmiotem krótkiej debaty z udziałem mieszkańców i radnych. Po jej zakończeniu, radni przegłosowali uchwałę udzielającą wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Piechowi. Kolejnym punktem obrad było Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Dochody miasta na koniec ubiegłego roku wyniosły 445.778.471,53 zł co wskazuje, że roczny plan wykonano w 101,29%, wydatki Gminy ogółem ukształtowały się na poziomie 443.183.336,42 zł co stanowi 93,52% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 51.341.827,71 zł co stanowi 86,50% planu. Po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które były pozytywne, radni przegłosowali uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok i udzielili prezydentowi absolutorium.
W dalszej części sesji radni debatowali i głosowali nad kolejnymi projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Najwięcej uwagi poświęcono uchwałom dotyczącym: zmiany uchwały nr 482/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia woli budowy cmentarza komunalnego na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Siemianowic Śląskich, a także zmiany budżetu miasta na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. Poza tym procedowano uchwały związane: z uchwaleniem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. na lata od lipca 2021 r. do czerwca 2024r.; zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich i Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2020; z określeniem wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i określeniem średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemianowice Śląskie, w roku szkolnym 2021/2022; ze zmianą uchwały Nr 605/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania (z późn. zm.); uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich i przyjęciem do realizacji „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035”.
Wszystkie projekty uchwał zostały przegłosowane, a ich treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice