Konsultacje społeczne od 31 lipca

Górny fragment fasady ratusza
Ratusz miejski

Ogłaszamy konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania następujących projektów uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich:

  1. projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz
  2. projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 31 lipca 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r. i obejmą swym zasięgiem Miasto Siemianowice Śląskie.

Przedmiotowe konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych projektami uchwał, wyrażonych na formularzach zgłoszenia opinii, stanowiącymi załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 lipca 2023 r. o numerach: 3790/2023 i 3791/2023, złożonych za pomocą:

– poczty elektronicznej na adres: ratusz@um.siemianowice.pl, lub

– poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, lub

– dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: przy ul. Jana Pawła II 10 lub przy ul. Michałkowickiej 105.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dotyczące konsultacji społecznych wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.

Autor:

  • Monika Flaga, Wydział Gospodarki Komunalnej
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska