III sesja Rady Miasta – 23 maja

Sala sesyjna

23 maja o godz. 13.00 w ratuszu odbędzie się III sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiana, uzupełnienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 6 i 9 maja 2024 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/III/2024 – powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Siemianowic Śląskich

2/III/2024 – powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta Siemianowic Śląskich

3/III/2024 – ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

4/III/2024 – wystąpienia z Apelem do Prezydenta RP o podpisanie Ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, nadającej śląskiemu status języka regionalnego

5/III/2024 – przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2023 roku

6/III/2024 – przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2023 rok

7/III/2024 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2023

8/III/2024 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2023

9/III/2024 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2023

10/III/2024 – przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2023

6. Sprawy informacyjne.

7. Zamknięcie obrad sesji.

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska