W drodze po zdrowie

Loga  czterech podmiotów finansujących projekt
Zestaw logotypów

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich wygrał środki na realizację projektu „Ergonomia – moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.”. Projekt ten współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu poprawę warunków pracy pracowników urzędu. W trakcie udziału w projekcie kadra PUP zostanie przeszkolona na temat ergonomii pracy z komputerem, a stanowiska pracy zostaną wzbogacone o ergonomiczne fotele biurowe pozwalające na zachowanie poprawnej postawy podczas pracy siedzącej. Powyższe działania pozwolą ograniczyć negatywne skutki wielogodzinnej pracy siedzącej wśród pracowników. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące projektu:

NAZWA PROJEKTU: Ergonomia – moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

BENEFICJENT: Gmina Siemianowice Śląskie

REALIZATOR: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.08.03.02-24-00F3/22-002

TRYB WYBORU: tryb konkursowy

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 111 500,00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 94 775,00 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

OPIS I CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest eliminowanie czynników ryzyka pracy mających wpływ na problemy zdrowotne u 34 pracowników PUP oraz wzrost ich świadomości w kwestii minimalizacji negatywnych skutków pracy. Przełoży się to na poprawę komfortu pracy oraz wdrożenie zdrowych nawyków w postaci „aktywnej pracy biurowej”.
Cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznych krzeseł biurowych, a także poprzez przeprowadzenie szkolenia na temat ergonomii pracy
z komputerem wraz z praktycznymi warsztatami. Powyższe zmniejszyć ma ryzyko występowania schorzeń będących następstwem pracy siedzącej, zidentyfikowanych
w zatwierdzonej „Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych wśród pracowników PUP Siemianowice Śląskie.

Projekt będzie realizowany w PUP w okresie 03.2023 r. – 09.2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Autor:

  • Michał Bidakowski, PUP

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska