Human Smart City – informacje o projekcie

Loga większe
Loga Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Human Smart City to pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym Gmina Siemianowice Śląskie jako jedyna w województwie śląskim otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Projekt pod nazwą „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) opiewa na kwotę
1 515 578,00 zł, a okres jego realizacji przypadł na lata 2019-2022.

Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.

Cele szczegółowe:

 • Dostarczenie władzom lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach i procesach zachodzących w mieście i jego otoczeniu,
 • Podniesienie efektywności podejmowanych na szczeblu lokalnym działań, w tym działań inwestycyjnych,
 • Stworzenie podstaw dla dokonywania obiektywnej ewaluacji decyzji i procesów rozwoju lokalnego,
 • Wsparcie procesów decyzyjnych i ograniczenie stopnia ich ryzyka,
 • Dzielenie się wiedzą o mieście posiadaną przez różne podmioty,
 • Stworzenie nowych kanałów komunikacji między użytkownikami a władzami miasta,
 • Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy publiczne.

W ramach projektu powstały następujące produkty:

 1. Portal Bank Danych o Mieście https://dane.siemianowice.pl/
 2. Strategia Smart City dla miasta Siemianowice Śląskie,
 3. Publikacja naukowa „Smart Cities. Zarządzanie inteligentnym miastem”,
 4. Audyt ekonomiczno-finansowo-społeczny Miasta Siemianowice Śląskie,
 5. Audyt partycypacyjno-informacyjny,
 6. Raport z badań przeprowadzonych metodą CATI/CAWI,
 7. Strategia współpracy sektora kulturalnego z publicznym w zakresie rewitalizacji do 2023 roku,
 8. Kilkanaście raportów z warsztatów „Łączymy siemianowicką kulturę”,
 9. Ekspertyza pt. „Wyznaczanie i monitoring wskaźników rozwoju miasta”,
 10. Podręcznik dobrych i wymagających doskonalenia praktyk.

Pliki do pobrania: