Wydział Polityki Społecznej

ul. Michałkowicka 105, pok. 36
tel. 32-7605-389, 32-7605-385

Wydział Polityki Społecznej – zakres działań:

Ochrona zdrowia:

 • współpraca z samodzielnymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w mieście,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zabezpieczanie opieki hospicyjnej dla mieszkańców miasta,
 • współpraca z aptekami na terenie miasta,
 • podejmowanie działań w celu zapobiegania epidemiom,
 • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 • podejmowanie działań i współpraca z instytucjami i środowiskami lokalnymi w dziedzinie promocji zdrowia.

Sprawy społeczne:

 • współpraca z domami pomocy społecznej,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na działania w obszarze polityki społecznej,
 • nadzór merytoryczny i współpraca z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Żłobkiem Miejskim,
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ludzi chorych, potrzebujących opieki i pomocy,
 • przekazywanie i rozliczanie dotacji dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
 • przekazywanie i rozliczanie dotacji dla Domów Pomocy Społecznej
 • Karta Dużej Rodziny
 • Siemianowicka Karta Rodzinna
 • nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie miasta Siemianowice Śląskie
 • współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi

Pomoc osobom niepełnosprawnym:

 • stwarzanie warunków do wyrównywania różnic między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi, ich integracji społecznej oraz przeciwdziałanie ich wykluczaniu społecznemu,
 • inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi,
 • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przekazywanie osobom niepełnosprawnym informacji o przepisach prawa dotyczących osób niepełnosprawnych oraz możliwościach podjęcia nauki i pracy przez te osoby.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

 • opracowywanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • gospodarowanie środkami Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • kontrola i koordynowanie prawidłowości realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • kierowanie do Sądu wniosków o leczenie przymusowe,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • opracowywanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • kontrola i koordynowanie prawidłowości realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 • prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne

 • prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego,
 • organizowanie systemu wypłat przyznanych świadczeń rodzinnych,
 • dbałość o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego,
 • kontrola poprawności wydawanych decyzji i wypłacanych na tej podstawie środków finansowych,
 • prowadzenie sprawozdań rzeczowo–finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • sporządzanie rocznych planów wydatków,