Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Do programu dołączyło już prawie tysiąc firm, które oferują ulgi w ponad 10,4 tys. miejsc w całej Polsce. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Karta wydawana jest w wersji tradycyjne (plastikowej) jak również elektronicznej (mobilnej KDR).

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej lub elektronicznej należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Wzór wniosku oraz oświadczenia poniżej w materiałach do pobrania.

Uwaga!!! – przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jeden egzemplarz „części II Członkowie rodziny wielodzietnej” (strona nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej, któremu ma zastać wydana karta. Strony należy powielić w zależności od tego, ilu członkom rodziny chcemy wyrobić kartę tradycyjną lub elektroniczną.

Opłaty!

Karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu jak i dodatkowej formy karty (jeśli posiada się już jedną formę karty) wiąże się z wniesienim opłaty za ich wydanie. Kwota opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi – 15,00 zł, natomiast za domówienie drugiej formy Karty wynosi – 10,00 zł.

Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy, a potwierdzenie dołączyć do składanego wniosku.

Dane do przelewu: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
nr rachunku do wpłaty: 28 1050 1214 1000 0090 3146 6486
tytuł przelewu: w zależności od składanego wniosku „duplikat” lub „dodatkowa karta”

Kontakt:
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
ul. Michałkowicka 105
tel. 32 760 53 53
parter, pokój nr 1

Dodatkowe informacje:

Materiały i wnioski do pobrania w załącznikach na końcu artykułu​Źródło opracowania oraz materiałów informacyjnych:
http://www.mpips.gov.pl
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Załączniki