Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje przypisane zadania od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Siedziba:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Miejski Rzecznik Konsumentów
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Jan Pawła II 1, pok. 1
tel.: (32) 765 11 17
email: ratusz@um.siemianowice.pl

W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów oraz w sytuacji gdy Mieszkaniec Siemianowic Śląskich zainteresowany  bezpośrednią pomocą, proszony jest o osobisty kontakt z Rzecznikiem we wtorek i czwartek od godz. 8.00 do 16.00.

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.

 1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 1. Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom, mieszkańcom Siemianowic Śląskich:

 • telefonicznie
 • osobiście
 • elektronicznie
 • pisemnie

Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument.

Dane te można też znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedz, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Wniosek konsumenta powinien zawierać:

 • dane osobowe konsumenta i przedsiębiorcy;
 • zwięzły opis okoliczności faktycznych zdarzenia;
 • wskazanie na czym polega naruszenie interesu konsumenta;
 • określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta;
 • kopie istotnych w sprawie dokumentów.

UWAGA: E-maile  zawierające skany dokumentacji nie powinny przekraczać 8 MB. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu Konsumenta pozostawione będą bez rozpoznania.

Sprawdź gdzie uzyskać pomoc?