Mobilny Urzędnik

Ulotka ilustrująca akcję mobilny urzednik

Od 2022 r., w ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach, mogą Państwo korzystać z usługi polegającej na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania (w granicach administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie).

Dla kogo?

 • osób z niepełnosprawnościami (biologicznie lub prawnie),
 • osób osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług publicznych,
 • osób starszych w wieku (65+) mających problemy z poruszaniem się,
 • osób zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim,
 • osób sprawujących faktyczną opiekę nad osobami starszymi i/lub nad osobami zależnymi,
 • opiekunów pieczy zastępczej w sytuacji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia
telefonicznego pod numerem: 32 760 52 00. Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną lub też za pośrednictwem osoby trzeciej. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

Jakie usługi:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich:
  a) poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
  b) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  c) odbiór dowodu osobistego.
 2. Wydział Gospodarki Lokalowej:
  a) złożenie wniosku o przydział mieszkania,
  b) aktualizacja wniosku o przydział mieszkania,
  c) zawieranie ugód dotyczących spłaty zaległości czynszowych.
 3. Wydział Polityki Społecznej:
  a) złożenie wniosku o wydanie „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej”,
  b) odbiór „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej”,
  c) złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny,
  d) odbiór Karty Dużej Rodziny,
  e) złożenie wniosku o wydanie „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”,
  f) odbiór „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”.
 4. Wydział Gospodarki Komunalnej:
  a) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  b) złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  c) rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wydział Gospodarki Odpadami:
  a) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
  b) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  c) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 6. Wydział Ochrony Środowiska:
  a) złożenie wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
  b) złożenie wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła.
 7. Urząd Stanu Cywilnego:
  zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek
  i we wskazanym miejscu.
 8. Wydział Edukacji:
  a) złożenie wniosku w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej do przedszkola/szkoły/ośrodka,
  b) złożenie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka,
  c) złożenie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka /ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.
 9. Referat Świadczeń:
  a) złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
  b) złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Opis zakresu usługi:

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w miejscu
świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 1. udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji lub innego formularza,
 2. udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 3. przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w dniu ich otrzymania,
 4. wyda karty uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Karty Dużej Rodziny, „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej” lub „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”.

Wszelkie inne dokumenty wymagane do załatwienia sprawy mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Realizacja usługi

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w poniedziałki i czwartki, stanowiące dni obsługi „Mobilnego Urzędnika”, w godzinach: 10:00 – 15:00.

W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniejszym ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być jego zgłoszenie zrealizowane, do godziny 13:00 telefonicznie pod numerem 32 760 52 00.

W przypadku, gdy usługa „Mobilnego Urzędnika” nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Siemianowice Śląskie, Klienci będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem usługi.

Podczas wizyty mieszkaniec obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

POTWIERDZAMY WIZYTY!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach usługi „Mobilnego Urzędnika”
są za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10:00 w ustalonym dniu wykonania usługi.
W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane dane pracownika
(imię i nazwisko), który będzie wykonywał usługę.
Przed rozpoczęciem wykonywania usługi pracownik obowiązany jest okazać legitymację służbową.

Uwagi i kontakt:

Wszelkie uwagi dotyczące usługi „Mobilnego Urzędnika” należy kierować pisemnie
na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem: „Mobilny Urzędnik”.

Usługa „Mobilnego Urzędnika” jest bezpłatna.


» Certyfikat dla miasta