Zasady przydziału gminnych lokali mieszkalnych

Podstawa prawna:  Uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 167/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śląskie

Przydział lokalu mieszkalnego.

W celu uzyskania przydziału lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełniony wniosek o najem lokalu mieszkalnego wraz z zaświadczeniem o uzyskiwanych dochodach oraz załącznikami. Ponadto w przypadku:

  1. posiadania umowy najmu lokalu na czas określony w innym zasobie mieszkaniowym –  kserokopia ww. umowy najmu
  2. rozwodu z współmałżonkiem – kserokopia wyroku rozwodowego
  3. zgonu współmałżonka – kserokopia aktu zgonu
  4. niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Po weryfikacji, złożony wniosek zostaje zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wpisaniem na listę oczekujących na przydział mieszkania. Wnioski realizowane są zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

WAŻNE!!!!

Zgodnie z § 19 ust. 4 Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 167/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śląskie wnioskodawca zobowiązany jest do corocznej aktualizacji wniosku bez dodatkowego wezwania oraz niezwłocznego zawiadamiania Gminy o istotnych zmianach mających wpływ na realizację wniosku (zmiana miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej lub rodzinnej).

Odnośniki do karty usług Platforma e-Usług Publicznych:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/57575/wniosek-o-najem-lokalu-mieszkalnego

Podnajem lokalu mieszkalnego: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/25079/podnajem-lokalu-mieszkalnego

Zamiana lokalu z kontrahentem: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/25117/zamiana-lokalu-z-kontrahentem