Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 1912/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich na lata 2021-2025.

Członkami Rady w nowej kadencji, tak jak w poprzednich latach, są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w siemianowickim środowisku osób z niepełnosprawnościami:

1) Sylwia Ciesielska – przedstawiciel organizacji pozarządowej;

2) Maria Dyla – przedstawiciel organizacji pozarządowej;

3) Helena Kasperczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej;

4) Aleksandra Krążek – przedstawiciel organizacji pozarządowej;

5) Agnieszka Krzych – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Prezydium Powiatowej Rady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybiera się na okres jednego roku.

Skład Prezydium na rok 2022:

1. Agnieszka Krzych – Przewodnicząca Rady;

2. Aleksandra Krążek – Wiceprzewodnicząca Rady;

3. Sylwia Ciesielska – Sekretarz Rady.

Zadania Powiatowej Rady:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji projektów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).


Kontakt do Powiatowej Rady

Kontakt z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych jest możliwy poprzez
Panią Sabinę Miland, tel. 32 760 54 45, e-mail: powiatowarada@um.siemianowice.pl
lub drogą korespondencyjną na adres:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Wydział Polityki Społecznej
ul. Michałkowicka 105
41-103 Siemianowice Śląskie