Opieka nad dziećmi do lat 3

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;

2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

 Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie znajduje się od adresem:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 4.04.2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.). Ustawa określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania.


ŻŁOBEK, zgodnie z nową ustawą, przestał być zakładem opieki zdrowotnej; obowiązują w nim standardy, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 925).
Opieka pielęgnacyjna i edukacyjna w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, w szczególnych przypadkach 4 lat; do 10 godzin dziennie. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.
Żłobek, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony przez gminę, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Podmiot, który utworzył żłobek ustala jego statut oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka. W przypadku dużego zainteresowania tą formą opieki gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować żłobek niepubliczny, przekazując mu dotację celową na dzieci.


KLUB DZIECIĘCY jest nową formą opieki, proponowaną w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obowiązują w nim standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 925).
Opieka pielęgnacyjna i edukacyjna w klubie jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, w szczególnych przypadkach 4 lat; do 5 godzin dziennie. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.
Klub dziecięcy, zgodnie z ustawą, może być prowadzony przez gminę, osoby fizyczne, osoby prawne, a także przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Podmiot, który utworzył klub dziecięcy ustala jego statut oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka.
W przypadku dużego zainteresowania tą formą opieki gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować klub dziecięcy przekazując mu dotację celową na dzieci.

Żłobki i kluby dziecięce muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

DZIENNY OPIEKUN to osoba fizyczna, która może być zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci – w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad trojgiem dzieci.
Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

NIANIA, zgodnie z przepisami ustawy, jest osobą fizyczną sprawującą opiekę na podstawie umowy o świadczeniu usług zwanej „umową uaktywniającą”, do której – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (określonego w stosownych przepisach). Rodzice opłacają składkę do ZUS od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być zatrudniony lub świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a dziecko nie może jednocześnie być umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym bądź pod opieką dziennego opiekuna.
Niania może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia