Programy i strategie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

2. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została przyjęta Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

3. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 została przyjęta Uchwałą Nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000218/O/M20210218.pdf

4. Program „Za życiem”

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne
i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności
w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji.

Program „Za życiem” dotyczy w szczególności:

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej;
  • pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem

Prawo:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020, Poz. 1329)

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) wraz z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

5. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2017- 2022

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2017- 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 346/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2017- 2022.

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/032/007/004