Programy i dofinansowania ze środków PFRON

1. Dofinansowanie ze środków PFRON do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z zadań realizowanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wsparcie finansowe samorządów wojewódzkich i powiatowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.573.)

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego poprzez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – finansowane są wydatki na korzystanie z instrumentów wsparcia oraz usług rynku pracy przez osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

Zalicza się do nich: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, badania lekarskie i psychologiczne.

Powiatowy Urząd Pracy realizując zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej działa w ramach:

  1. pośrednictwa pracy,
  2. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
  3. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  4. organizacji szkoleń,
  5. instrumentów i form wspierających zatrudnienie.

Organem realizującym zadania wynikające z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel. 32 765 29 45, fax. 32 765 29 40, e-mail: kancelaria@pup.siemianowice.pl

Więcej informacji www.siemianowiceslaskie.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach rehabilitacji społecznej osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do między innymi:

– likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

– turnusu rehabilitacyjnego,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Organem realizującym zadania wynikające z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich mieszczący się przy ul. Szkolnej 17.

Właściwy wniosek należy złożyć do Zespołu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, ulica Szkolnej 17, pokój nr 6, w godzinach pracy Ośrodka, tel. 32 765 62 06.

Więcej informacji www.mops.siemianowice.pl

2. „Aktywny Samorząd” – pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny Samorząd jest adresowany do indywidualnych osób z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Więcej informacji na temat Programu udzielą Państwu pracownicy Zespołu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich, tel. 32 765 62 06.

Szczegóły na temat Programu na stronie www.mops.siemianowice.pl i na stronie PFRON www.pfron.org.pl