Program wyrównywania różnic między regionami III

Miasto Siemianowice Śląskie otrzymało zaproszenie do udziału w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku realizowanego przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące procedury realizacji, zasad wyboru, dofinansowania i rozliczania w/w programu, a także kierunki działań i warunków brzegowych znajdują się na stronie internetowej realizatora programu pod linkiem:http://www.pfron.org.plw zakładce: Programy i zadania PFRON.  

 W związku z powyższym pragniemy Państwa zachęcić do udziału w w/w programie przesyłając informacje dotyczące obszarów jakimi mogą być objęte działania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Polityki Społecznej ul. Michałkowicka 105 zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G w/w programu.

Natomiast z obszarów A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10. 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Zainteresowanych dofinansowaniem z PFRON w ramach w/w programu proszę o przesłanie projektów na załączonym do pisma wniosku wraz z wymagalnymi załącznikami ujętymi we wniosku pisemnie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 r. lub złożenie ich osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w skrzynce podawczej – skrzynka podawcza znajduje się na parterze budynków obok portierni.

Poniżej wniosek do pobrania: