Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów – składanie wniosków

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie uprzejmie informuje, że w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem wniosków na realizację zadań w 2021 roku.

Program jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030.

Zgodnie z opracowaną przez MSWiA „Informacją o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2021 r.”, termin składania wniosków do wojewodów na realizację zadań z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo oraz Innowacyjne projekty integracyjne, został ustalony na dzień
8 marca 2021 r. (data wpływu wniosku do urzędu).

Tekst „Informacji o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2021 r.”, a także wzór wniosku i kosztorysu dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-r-w-ramach-programu-integracji-spo.

O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej. Program integracji jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice