Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert mija w dniu 28 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie BIP

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007

Szczegółowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/o-spisie/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice