Rozdział mieszkań do remontu kapitalnego – wrzesień 2021 r.

Klucze do mieszkania na stole.

W dniach od 6 września do 16 września 2021 roku, zostaną udostępnione do obejrzenia lokale mieszkalne przeznaczone do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby uprawnione, znajdujące się na listach osób oczekujących, będą mogły oglądać poszczególne mieszkania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zawierającym szczegółowe informacje w tym dzień i godzinę oglądania.

Kto może brać udział w rozdziale mieszkań do remontu kapitalnego?
W rozdziale mogą uczestniczyć osoby (za wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie na podstawie wyroku eksmisyjnego) zakwalifikowane do przydziału mieszkania, znajdujące się na właściwych listach w siemianowickim Urzędzie Miasta. Osoby znajdujące się na innych listach niż lokali do remontu kapitalnego, zobowiązane będą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie koniecznego remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt.

Przydział lokalu
W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu rozdziału tj. do 21 września 2021 roku osoby uczestniczące w rozdziale, zainteresowane przyjęciem lokalu, składają pisemny wniosek, który powinien zawierać maksymalnie 5 wytypowanych mieszkań (dokładny adres) zgodnie z kolejnością zainteresowania wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane dochody za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (tj. czerwiec 2021 – sierpień 2021), deklaracją o wysokości dochodów, oświadczeniem o stanie majątkowym oraz oświadczeniem dotyczącym posiadania tytułu prawnego do lokalu. Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta z zachowaniem wspomnianego terminu.
O kolejności przydziału lokali do remontu kapitalnego będzie decydować data złożonego wniosku o najem lokalu mieszkalnego, zgodnie z kolejnością na liście. W terminie 21 dni od daty zakończenia udostępnienia lokali, Urząd Miasta sporządzi listę przydzielonych lokali do remontu kapitalnego.

Prace remontowe i umowa
Osoba, której w wyniku zakończenia rozdziału przydzielono lokal do remontu przed otrzymaniem skierowania do zawarcia Porozumienia o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.
Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 12 miesięcy, porozumienia pomiędzy gminą, a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia remontu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, może zostać prolongowany jednokrotnie, maksymalnie o 6 miesięcy pod warunkiem zaawansowania prac remontowych w co najmniej 50%.
Po zakończeniu prac remontowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony pod warunkiem braku zaległości w opłatach przyjętego lokalu.

Autor:

  • Jakub Krześlak, Wydział Gospodarki Lokalowej

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz