XXXVIII sesja Rady Miasta – uchwalono budżet na 2022 rok

XXVIII sesja Rady Miasta, która odbyła się w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji.

Wczoraj (16.12.) w Parku Tradycji odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja budżetowa. Podczas niej radni uchwalili budżet miasta na rok 2022 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2035.
Obrady rozpoczęły się od odwiedzin harcerzy, którzy na ręce prezydenta, Rafała Piecha oraz przewodniczącego Rady Miasta, Adama Cebuli, tradycyjnie złożyli Światełko Betlejemskie będące symbolem nadziei i pokoju między narodami. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć 9 górników, którzy 40 lat temu ponieśli śmierć podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. W tej części sesji swoje wystąpienie miał także były Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich – nadkom. Rafał Stańko, który podziękował władzom miasta oraz radnym za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa w mieście.
Po zmianie i uzupełnieniu porządku obrad, zatwierdzeniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 r. oraz przedstawieniu informacji prezydenta z działalności międzysesyjnej, przystąpiono do kluczowego punktu sesji czyli projektu budżetu miasta na 2022 rok.
Dochody miasta na przyszły rok zaplanowano na kwotę 397 359 460,99 zł. Wydatki oszacowano na 428 877 827,99 zł. Ponad 76 mln zł przeznaczono na inwestycje. Deficyt budżetu miasta w kwocie 31 518 367 zł ma zostać pokryty z wyemitowanych obligacji (9 000 000 zł), z zaciągniętego kredytu (5 000 000 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (14 217 604 zł) oraz wolnych środków (3 300 763 zł).
Zarówno projekt budżetu miasta na 2022 rok jak i wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2035 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową o czym poinformowała Katarzyna Chrapek-Rogowska, skarbnik miasta. Swoją akceptację wyraziła również komisja finansowo-budżetowa Rady Miasta, której zdanie zaprezentował jej przewodniczący, Wojciech Matczak.
W głosowaniu  wzięło udział 20 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 głosowało 14 radnych, natomiast 6 radnych było przeciw.
Za uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok opowiedziało się 18 radych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Po przyjęciu powyższych uchwał, prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech podziękował wszystkim współpracownikom oraz radnym za pracę nad przygotowaniem przyszłorocznego budżetu.
W dalszej części sesji radni dyskutowali nad pozostałymi projektami uchwał, ujętymi w porządku obrad. Ostatecznie wszystkie zostały przegłosowane, z wyjątkiem uchwały przygotowanej przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie zmiany uchwały nr 605/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania (z pózn. zm.), którą radni odrzucili. Poparto natomiast apel Klubu Radnych SMS skierowany do prezydenta miasta w sprawie zwiększenia środków w budżecie na dotacje celowe dla osób fizycznych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ściślej mówiąc na wymianę starych pieców w prywatnych budynkach, mieszkaniach, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji będzie można zobaczyć wkrótce TUTAJ .

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Szymon Duczek, Rafał Jakoktochce