Bank Gospodarstwa Krajowego może pomóc w spłacie hipotecznego kredytu

Rosnąca dynamika zdarzeń na scenie międzynarodowej w oczywisty sposób może prowadzić do skomplikowania, już i tak niełatwej sytuacji finansowej mieszkańców naszego miasta (kraju). Szczególnie tych, którzy w ostatnim czasie podpisali wieloletnie umowy kredytowe na zakup mieszkania. W związku z tym przypominamy, iż nadal funkcjonują zapisy ustawy z 2019 roku dotyczące wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 •  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

W myśl tej ustawy, z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje kredytodawcy kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorców z tytułu kredytu mieszkaniowego. Można w ten sposób otrzymać do 2000 zł/miesięcznie przez okres 3 lat. Maksymalna kwota pomocy nie przekracza 72 tysiące złotych.

Pomoc ta jest oczywiście zwrotna, przy czym warunki jej zwrotu, szczególnie dla kogoś, przypartego „do muru”, nadal wydają się być zachęcające. Pożyczoną kwotę zwracamy przez 12 lat w 144 równych ratach po 500 zł/mc. Co najistotniejsze, jeżeli 100 rat będziemy płacić terminowo, bez jakichkolwiek opóźnień, to pozostała cześć zostanie umorzona. (Pkt. 3 art. 19 wzmiankowanej ustawy).

Szczegóły ustawy – tutaj.
Szczegóły pomocy oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – tutaj.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Rafał Jakoktochce

  r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

  (32) 7605320

foto: archiwum Bank Gospodarstwa Krajowego