Raport z konsultacji społecznych

Ratusz w Siemianowicach Śląskich

W ślad za przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przedstawiamy Państwu raport z tych konsultacji.
Dla przypomnienia, konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 18 lutego 2022 r. do 22 marca 2022 r. w następujących formach:
1) składanie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) spotkanie przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku;
3) ankieta przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Udostępniony Państwu raport zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu poszczególnych form konsultacji oraz odniesienie się do złożonych uwag wraz z określeniem sposobu ich rozstrzygnięcia, a także projekt uchwały z oznaczonymi zmianami (na kolor czerwony), jakie zostały wprowadzone w wyniku przeprowadzonych konsultacji.
Raport został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/82609

Autor:

  • Ireneusz Banaczyk (Wydział Rozwoju Miasta UM)

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz