XLVII sesja Rady Miasta – 25 sierpnia

Sala obrad z zasiadającymi w ławach radnymi
Sala obrad podczas poprzedniej sesji

XLVII sesja Rady Miasta odbędzie się w Ratuszu, w czwartek 25 sierpnia o godz. 13.00. Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 04 czerwca 2022 r. i 23 czerwca 2022 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XLVII/2022 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2021

2/XLVII/2022 – przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024

3/XLVII/2022 – przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie

4/XLVII/2022 – przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich”

5/XLVII/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3297/4 o pow. 27 m², zapisanej w księdze wieczystej KA…………………………. z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

6/XLVII/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3306/4 o pow. 25 m², zapisanej w księdze wieczystej KA………………………… z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

7/XLVII/2022 –wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 9 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej ………….., stanowiącej działkę nr 53-1646/200 o pow. 1785 m², zapisanej w księdze wieczystej KA…………………….. z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu

8/XLVII/2022 – przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2022 pod nazwą „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich”

9/XLVII/2022 –przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Pawła Stalmacha, Lucjana Rydla oraz Srokowieckiej w Siemianowicach Śląskich”

10/XLVII/2022 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

7. Sprawy informacyjne.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Szymon Duczek