Wnioski o przyznanie dodatku węglowego

Bryły węgla kamiennego
Bryły węgla

Pobierz wniosek o dodatek węglowy ze strony https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
Instrukcja jak wypełnić wniosek do pobrania TUTAJ.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o dodatek węglowy oraz instrukcja jego wypełnienia jest do pobrania ze strony:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie zarządcy/właściciela budynku, że główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (poprzez skrzynkę nadawczą)
 • papierowo przyjmowane są w Referacie Świadczeń (budynek PUP, ul. Wyzwolenia 17) w następujących godzinach:
  – poniedziałek: 7.00 – 16.00
  – wtorek – czwartek: 7.00 – 14.00
  – piątek: 7.00 – 13.00

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Autor:

 • Katarzyna Iskrowicz, Referat Świadczeń

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Biznes.wprost