XLVII sesja Rady Miasta – relacja

Radni i zaproszeni goście podczas XLVII sesji Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

XLVII sesja Rady Miasta Siemianowic Śląskich rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy, zmarłego 17 sierpnia br. Jacka Rzepczyka, zasłużonego i oddanego Siemianowicom Śląskim samorządowca.

Następnie Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie przedstawił radnym informacje związane z działalnością międzysesyjną. Wśród nich znalazły się m.in. te o uruchomieniu windy w Ratuszu, ukończeniu termomodernizacji budynku urzędu miasta przy ul. Michałkowickiej 105, kończącej się budowie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Watoły i Traugutta a także na – znajdującej się na zaawansowanym etapie – kompleksowej modernizacji budynków w dzielnicy Nowy Świat, która sprawi, że finalnie całe to osiedle zostanie zrewitalizowane. Prezydent zwrócił także uwagę radnych na trudną sytuację finansową siemianowickiego szpitala miejskiego.

Temat szpitala rozwinęła Marta Nowacka, od kilku dni nowa Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. Radni dowiedzieli się, iż wśród kluczowych celów, jakie prezes szpitala określiła przed radą nadzorczą, jest m.in. interwencyjna walka o pilne renegocjacje kontraktu na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia w związku z wprowadzonymi ustawowo podwyżkami wynagrodzeń.

Po procedowaniu kolejnego punktu dzisiejszej sesji, czyli skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta, radni przystąpili do głosowania poniższych uchwał:

1/XLVII/2022 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2021 – 16 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się.

2/XLVII/2022 – w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 18 radnych głosowało za.

3/XLVII/2022 – w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie – 18 radnych głosowało za.

4a/XLVII/2022 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich” 18 radnych głosowało za.

5/XLVII/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3297/4 o pow. 27 m², zapisanej w księdze wieczystej KA………. z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – 18 radnych głosowało za.

6/XLVII/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3306/4 o pow. 25 m², zapisanej w księdze wieczystej KA………. z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – 18 radnych głosowało za.

7/XLVII/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 9 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej, stanowiącej działkę nr 53-1646/200 o pow. 1785 m², zapisanej w księdze wieczystej KA………. z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu 18 radnych głosowało za.

8/XLVII/2022 – w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2022 pod nazwą „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich” 18 radnych głosowało za.

9a/XLVII/2022 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Pawła Stalmacha, Lucjana Rydla oraz Srokowieckiej w Siemianowicach Śląskich” 18 radnych głosowało za.

10/XLVII/2022 – w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie – 18 radnych głosowało za.

11/XLVII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 – 14 radnych głosowało za, 4 wstrzymało się.

12/XLVII/2022 w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok – 14 radnych głosowało za, 4 wstrzymało się.

13/XLVII/2022 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – 18 radnych głosowało za.

14/XLVII/2022 w sprawie uznania skargi złożonej na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Siemianowicach Śląskich, za zasadną 18 radnych głosowało za.

15/XLVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów przez Gminę Siemianowice Śląskie 18 radnych głosowało za.

16/XLVII/2022 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” w Siemianowicach Śląskich – 18 radnych głosowało za.

Przedostatnim punktem sesji – przed jej zamknięciem – były sprawy informacyjne, które radnym przybliżył Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

Wszystkie nagrania z tej jaki i wcześniejszych sesji Rady Miasta można zobaczyć na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/397/rada-miasta-w-siemianowicach-slaskich.htm

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Szymon Duczek