“Ciepłe Mieszkanie” – przedłużony nabór ankiet

Logo: czerwone dachy nazwa programu "Ciepłe Mieszkanie"
Logo programu

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż został przedłużony nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Właściciel lokalu może otrzymać jedną dotację.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

Ankieta pozwoli na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia. Właściwe wnioski wraz ze szczegółowym regulaminem będą przygotowane w kolejnym etapie.

Prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiety informacyjnej w terminie do 31 października 2022 r. do Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adresy Urząd Miasta 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie, adres  e-mailowy: ratusz@um.siemianowice.pl

Informacji o programie będą udzielali pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich pod numerami telefonów: 32 7605460, 32 7605451

Informacja o  programie

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  2. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Kto jest beneficjentem końcowym i osoba uprawnioną do składania wniosku?

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

podstawowy poziom dofinansowania, dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł wówczas dofinansowanie wynosi do 35% kosztów
kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

podwyższony poziom dofinansowania, właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 342 zł)  

w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 673 zł). dofinansowanie  wówczas wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

najwyższy poziom dofinansowania, miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 260 zł)  

– w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł).

dofinansowanie  wówczas wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

W przypadku 2 i 3 poziomu dofinansowania niezbędne będzie przedłożenie stosownego zaświadczenie o wysokości dochodów.

Jednocześnie informuję, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gmina Siemianowice Śląskie zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.

Szczegółowe warunki określone zostały w załączonych do ogłoszenia dokumentach, z którymi należy się zapoznać oraz na stronie

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

Ankieta znajduje się poniżej.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Katarzyna Mroczka, Wydział Ochrony Środowiska