XLIX sesja Rady Miasta – relacja

XLIX sesja Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Dzisiaj (29.09) w siemianowickim ratuszu odbyła się XLIX sesja Rady Miasta. Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęto od zmiany i uzupełnienia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołów z poprzednich sesji.

Miłym akcentem było uhonorowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” dyplomem „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”. Wyróżnienie z rąk prezydenta miasta – Rafała Piecha, przewodniczącego Rady Miasta – Adama Cebuli oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta – Barbary Patyk-Płuciennik i Grzegorza Móla odebrała prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” – Jolanta Simon.

Następnie prezydent Rafał Piech przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował m.in. o trwającej rozbudowie ulicy Traugutta, opracowaniu dokumentacji projektowej łącznika drogowego ulicy P. Stalmacha z ul. M. Konopnickiej, zakończeniu modernizacji placu zabaw przy ul. Gansińca oraz zbliżającej się budowie kolejnych placów zabaw tj. przy Zespole Szkół Sportowych i Szkole Podstawowej nr 5. Ponadto prezydent przekazał, że wpłynęła pierwsza transza środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 7,6 mln zł i do tej pory wypłacono 1500 świadczeń. Na koniec wspomniał o trudnej sytuacji szpitali powiatowych, w tym także siemianowickiego Szpitala Miejskiego.

Tematem dzisiejszej sesji była informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury.

W kolejnym etapie sesji, radni przystąpili do dyskusji nad projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Wówczas sporo uwagi poświęcono projektowi uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” – na liczne pytania radnych związanych ze studium odpowiadała Agnieszka Gładysz – I Zastępca Prezydenta Miasta oraz Bożena Konieczny – główny projektant dokumentu. Wnikliwie przedyskutowano także uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, budynku o powierzchni użytkowej 659,80 m2 położonego przy ul. Przyjaźni 28 w Siemianowicach Śląskich posadowionego na nieruchomości obejmującej część działki nr 2459/229 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I…, część działki nr 2454/227 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I…, część działki nr 2456/228 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I/… oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, gruntu o powierzchni 500 m2 obejmującego część działki nr 2459/229 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I/.., część działki nr 2454/227 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I/…, część działki nr 2456/228 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I/… z przeznaczeniem na utworzenie Przychodni lekarskiej Prezent dla Zdrowia oraz Siedzibę fundacji „Czuwający Słudzy Łk 12,37-49” – projekt uchwały został odrzucony.

Pozostałe projekty uchwał, nad którymi procedowali radni dotyczyły:
– zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”,
– wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Siemianowice Śląskie,
– określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich,
– nadania nazwy ulicy – Innowacyjna,
– częściowej zmiany Uchwały nr 522/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024,
– ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.

Na zakończenie sesji, w punkcie związanym ze sprawami informacyjnymi, głos zabrała Marta Nowacka – Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o, która przedstawiła m. in. aktualną sytuację finansową szpitala.

Wszystkie projekty uchwał (za wyjątkiem uchwały 5/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu […]) zostały przegłosowane i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji będzie można zobaczyć wkrótce  TUTAJ.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Rafał Jakoktochce