MOPS UBIEGA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Logo MOPS z 4 graficznymi symbolami beneficjentów
Logo MOPS

Autor:

  • Agnieszka Rylska, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska