Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Siemianowice Śląskie za okres 8 miesięcy br.

W przypadku m.in. kradzieży z włamaniem, analitycy odnotowują tendencję spadkową.

Oceniając stan zagrożenia przestępczością na terenie miasta wykorzystano dwa zestawienia statystyczne. Pierwsze z nich obejmuje całość zdarzeń odnotowanych na terenie miasta, także tych o charakterze czysto formalnym, które oparte jest na rejestrze śledztw i dochodzeń. Natomiast drugie zestawienie statystyczne budowane jest w oparciu o ilość zdarzeń zgłaszanych bezpośrednio na Stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej Policji. Zestawienie to, oprócz wyróżnika rodzajowego, pozwala na stwierdzenie rozmieszczenia zdarzeń w terenie, co umożliwia zdefiniowanie stref występowania poszczególnych zagrożeń. Daje to możliwość pełnej analizy zjawisk zachodzących na terenie miasta, a te bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie miasta Siemianowice Śląskie w okresie 8 miesięcy 2022 roku.

W analizowanym okresie w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich wszczęto 966 postępowania przygotowawcze (o 122 mniej w analogicznym okresie ubiegłego roku). Dynamika przestępczości wyniosła 88,8 %, przy wykrywalności sprawców przestępstw na poziomie 87,7, co plasuje Komendę w Siemianowicach Śląskich na czwartym miejscu najlepszych jednostek na terenie garnizonu śląskiego. W postępowaniach tych ustalono 367 podejrzanych, w tym 9 nieletnich sprawców czynów karalnych. W przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym w 8 miesiącach 2022 roku wszczęto 637 postępowań przygotowawczych, tj. o 169 mniej niż w ubiegłym roku, przez co osiągnięto bardzo dobrą dynamikę rzędu 79 %, a wykrywalność wyniosła 81,2 %, co plasuje naszą jednostkę na 7 miejscu najlepszych jednostek w garnizonie śląskim. W okresie 8 miesięcy policjanci tut. KMP zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien oraz do zabezpieczenia właściwego toku prowadzonych postępowań u podejrzanych mienie na kwotę 1 137 153 zł, co procentowo jest jednym z najlepszych wskaźników zabezpieczeń w województwie śląskim.

Z zebranych danych wynika, że w analizowanym okresie roku dynamika ogólnej i kryminalnej liczby przestępstw na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich utrzymuje się na podobnym poziomie, wprost stwierdzając spadki przestępczości ogólnej i kryminalnej, co tym samym ma wpływ bezpośredni na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Wykrywalność tych przestępstw również świadczy o bardzo dobrej pracy policjantów i eliminowaniu ze społeczeństwa zjawisk kryminogennych.

Przechodząc do kategorii przestępstw należących do najbardziej uciążliwych społecznie tzw kategorii 17×7, tj. kradzieży, kradzieży z włamaniem, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić, jak również uszkodzeń ciała i zniszczeń (dewastacji) rzeczy sytuacja wygląda następująco:
– w kategorii 17×7 stwierdzono 277 przestępstw, tj. o 50 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co wskazuje bezpośrednio, że działanie policjantów naszej jednostki ukierunkowane jest wprost na ograniczenie przestępczości w tym zakresie. Wykrywalność tych przestępstw wynosi 58,66 % i jest wyższa o14,23 % od założonego dla naszej jednostki progu satysfakcji na poziomie 44,43 %,
– w kategorii bójek i pobić wszczęto 5 postępowań przygotowawczych tj. o jedno mniej niż w roku ubiegłym, a wykrywalność tych czynów była 100 %,
– w kategorii kradzieży wszczęto 137 postępowań, przy 50 % wykrywalności,
– w kategorii kradzieży z włamaniem wszczęto 55 postępowań, przy wykrywalności 61,5 %,
– w kategorii przestępczości rozbójniczej wszczęto 9 postępowań, przy wykrywalności 83,3 %,
– w kategorii zniszczenia rzeczy wszczęto 51 postępowań, a wykrywalność wyniosła 51,1 %,
– w kategorii uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała) wszczęto 23 postępowania, a wykrywalność wyniosła 100 %.

Pozytywnie należy ocenić tendencję spadkową w ilości wszczętych postępowań oraz wartość wykrywalności tych przestępstw, co ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Na szczególną uwagę zasługują efekty naszej pracy w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W 8 miesiącach 2022 roku wszczęto 34 postępowania, rozliczono z działalności przestępczej 31 sprawców tego typu przestępstw, u których zabezpieczono środki o wadze 4 870 grama różnego rodzaju środków narkotycznych.

W jednostce na bardzo dobrym poziomie kształtuje się ilość zatrzymanych osób poszukiwanych. Policjanci systematycznie osoby te, które stanowią zagrożenie dla innych mieszkańców, eliminują ze społeczeństwa. Na bardzo dobrym poziomie jest również efektywność poszukiwania osób zaginionych, w tym również nieletnich. Czynności te prowadzone są niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i w chwili obecnej wszystkie poszukiwane osoby zostały odnalezione.

Zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

W okresie 8 miesięcy 2022 roku w Referacie do walki z Przestępczością Gospodarczą wszczęto 232 postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa gospodarcze. W prowadzonych postępowaniach stwierdzono 1025 czynów (w 2021 roku – 557 czynów), tym samym dynamika zwalczania przestępczości gospodarczej wynosi 184 %, co wskazuje na bardzo dobrą i skuteczną pracę funkcjonariuszy. Wykrywalność ogólna sprawców przestępstw gospodarczych wyniosła 92 %. Działania policjantów Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w analizowanym okresie były również ukierunkowane na bardzo istotny element życia mieszkańców naszego miasta tj. szeroko pojętą ochronę środowiska, w tym również znęcanie się nad zwierzętami oraz składowanie odpadów niebezpiecznych. W tym okresie nie ujawniono miejsc składowania odpadów niebezpiecznych.

Przedstawione dane statystyczne wskazują na utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie aktywności i efektywności pracy policjantów Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą. Osiągnięcie dobrych wskaźników w przedmiotowej dziedzinie jest o tyle trudne, że specyfika postępowań w sprawach gospodarczych polega na tym, iż jednym postępowaniem przygotowawczym obejmuje się wiele czynów (czasami nawet kilkadziesiąt) i postępowania te wymagają przeprowadzenia wielu skomplikowanych, długotrwałych ekspertyz prowadzonych przez biegłych sądowych.

Dyslokacja służby patrolowo – obchodowej w rejony najbardziej zagrożone przestępczością kryminalną.

Dla służby prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich od kilku lat niezmiennie określa się jako priorytetowe, zadania ukierunkowane na:
1. realną poprawę stanu zagrożenia przestępczością na terenie miasta Siemianowice Śląskie;
2. poprawę subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie.

Przy realizacji wskazanego założenia skupiono się na kierowaniu pozostających w dyspozycji Wydziału Prewencji sił w rejony zagrożone przestępstwami będącymi najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie, opierając się o prowadzone analizy stanu zagrożenia. Biorąc pod uwagę uzyskane w tym zakresie efekty należy stwierdzić, że wypracowany system organizacji służby patrolowej, kierowanie maksymalnych sił będących w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w rejony najbardziej zagrożone przyniosły pożądany efekt w postaci spadku ilości zdarzeń przestępczych, a przez to utrzymania zadowalającego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Zoptymalizowanie i ukierunkowanie represji wnioskowo – mandatowej na sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych.

W działaniach prewencyjnych na terenie podległym Komedzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przyjęto i wdrożono do realizację filozofię, według której represja mandatowa za wykroczenia nie jest celem samym w sobie, jest ona natomiast narzędziem służącym do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania policjanci pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich ujawnili łącznie 3984 wykroczeń. 2513 ujawnionych wykroczeń zakończono nałożeniem mandatu karnego, natomiast w przypadku 1153 wykroczeń zastosowano oddziaływanie pozakarne. Sporządzono 379 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, w 639 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku.

W 8 miesiącach 2022 roku uzyskano wysoki poziom zwalczania wykroczeń. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że przytłaczająca większość wykroczeń jest ujawniana bezpośrednio przez patrole policyjne, a tylko ich niewielka cześć pochodzi ze zgłoszeń mieszkańców. W tym aspekcie osiągnięty wynik należy ocenić pozytywnie, gdyż wskazuje na aktywności policjantów. Przedstawiona ilość ujawnionych wykroczeń, jak i sposób merytorycznego zakończenia spraw o wykroczenia, stanowi o dobrej ocenie służby prewencyjnej.

W okresie sprawozdawczym, na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, funkcjonariusze wszczęli w 31 przypadkach procedurę niebieskiej karty. Ofiarami przemocy w 26 przypadkach były kobiety, w 35 przypadkach nieletni, a w 5 przypadkach mężczyźni. Łącznie ujawniono 66 osób dotkniętych przemocą. Wszystkie rodziny, których dotyczyły przeprowadzone interwencje w ramach procedury „niebieskiej karty” zostały objęte nadzorem przez funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych oraz Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Na terenie miasta w analizowanym okresie przeprowadzono 8223 interwencji policyjnych, co średnio dobowo wskazuje na przeprowadzenie przez policjantów podległych KMP 34 interwencji.

Do efektywności pracy funkcjonariuszy Policji, jak również do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, niewątpliwie przyczynił się udział na naszym terenie służb z Oddziałów Prewencji Katowice, jak również przekazana przez Pana Prezydenta kwota 48 tyś złotych na dodatkowe służby ponadnormatywne. W chwili obecnej trwają rozmowy o możliwość dalszego wykonania do końca roku 46 dodatkowych służb przez policjantów w ich czasie wolnym.

Funkcjonariusze zarówno Wydziału Prewencji zajmujący się profilaktyką społeczną ze wsparciem dzielnicowych, jak również Oficera Prasowego tut. KMP we współpracy z władzami miasta, systematycznie przeprowadzają działania profilaktyczne mające na celu, raz uświadomienie mieszkańców o czyhających na nich niebezpieczeństwach, a dwa wzbudzić u mieszkańców ich poczucie bezpieczeństwa.

Realizacja zadań w zakresie służby ruchu drogowego.

W okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. na terenie podległym Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich odnotowano ogółem: 250 zdarzeń drogowych, tj. 240 kolizji drogowych (-23) oraz 10 wypadków (-2), w których 13 osób (-1) odniosło obrażenia ciała, nie odnotowano wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (w 2021 – odnotowano 1). Przeprowadzono 90 akcji profilaktycznych (+19) oraz wystosowano 22 (+5) wnioski w sprawie nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej do Wydziału Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego na bieżąco reagują na zgłoszenia obywateli z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Należy stwierdzić, iż w 2022 roku wskaźnik bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Siemianowice Śląskie uległ poprawie, gdyż odnotowano mniej zdarzeń drogowych oraz nie doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

WNIOSKI

Reasumując zawarte w sprawozdaniu dane stwierdzić należy, że funkcjonariusze tut. KMP właściwie i z pełnym zaangażowaniem realizują powierzone im zadania, a efekty pracy gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta.

W dalszym ciągu należy utrzymywać i poprawiać poziom efektywności pracy funkcjonariuszy.

Autor:

  • kom. Tatiana Lukoszek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: freepik.com