LI sesja Rady Miasta za nami – relacja

LI Sesja Rady Miasta.

Dzisiaj (24.11) odbyła się LI sesja Rady Miasta, która przebiegła sprawnie i w spokojnej atmosferze. Posiedzenie zwyczajowo rozpoczęło się od zmiany i uzupełnienia porządku sesji oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniego spotkania.
Wzruszającym momentem obrad było nadanie pośmiertnie dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Stefanowi Kowalczykowi – wieloletniemu dyrektorowi ZSTiO „Meritum”, za bogatą działalność na rzecz rozwoju edukacji i młodzieży. Wyróżnienie z rąk prezydenta miasta – Rafała Piecha i przewodniczącego Rady Miasta – Adama Cebuli, odebrała małżonka śp. Stefana Kowalczyka – Marianna Kowalczyk wraz z synem Adrianem Kowalczykiem.
Następnie prezydent miasta, Rafał Piech przedstawił informację z okresu międzysesyjnego. Powiadomił m. in. o statystykach związanych z wypłatą dodatku węglowego, a także kończących się inwestycjach miejskich. Poruszył również kwestię oświetlenia świątecznego i ulicznego. Po wystąpieniu prezydenta, głos zabrał Karol Termin – prezes MPGKiM, który pokrótce wyjaśnił zmiany jakie zaistniały wśród udziałowców w spółce MPGKiM – temat ten jednak szczegółowo zostanie omówiony podczas styczniowego posiedzenia.
Kluczowym tematem dzisiejszej sesji była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Siemianowice Śląskie za rok szkolny 2021/2022. W tym punkcie odbyło się głosowanie i radni przyjęli przedstawione sprawozdanie.

W kolejnej części debatowano nad projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Ostatecznie radni przegłosowali uchwały w sprawie:
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie
– przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich”
– przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”
– przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”
– wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr .. o pow. użytk. 18 m² usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę nr 55-3549/151 o pow. 75 m², zapisanej w księdze wieczystej KA…………………. z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu
– częściowej zmiany Uchwały Nr 604/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
– wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
– określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu będących podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
– częściowej zmiany Uchwały Nr 465/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2022r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2022
– określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
– częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.
– częściowej zmiany uchwały nr 383/2021 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie.
– rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2023 rok
– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów przez Gminę Siemianowice Śląskie.
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.
– zmiany budżetu miasta na 2022 rok.
– częściowej zmiany uchwały nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania z późn. zmianą
– nadania dyplomu „ Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Jerzemu Stephanowi
.

Wycofano natomiast do ponownego rozpatrzenia, projekty uchwał w sprawie:

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3663/282 o powierzchni 99 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3664/282 o powierzchni 278 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-4774/282 o powierzchni 262 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Potockiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 32-678/125, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 276 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 42-37/8 o powierzchni 17 m²,położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– przyjęcia do realizacji opracowania pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji będzie można zobaczyć wkrótce TUTAJ.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Rafał Jakoktochce