Informacja o wyrobach zawierających azbest – do 31 stycznia

Elementy z azbestu

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110080031/O/D20110031.pdf.

• Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie

• Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia, a także jest dostępny w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 pok. 017.

Przypominamy, że niezłożenie powyższej informacji stanowi wykroczenie z art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.)”Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 podlega karze grzywny”.

Informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami pod nr tel. 32 7605376.

Autor:

  • Agnieszka Pakuła, Wydział Gospodarki Odpadami
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska