Relacja z 54. sesji Rady Miasta

LIV sesja Rady Miasta

26 stycznia br., Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich, stwierdzając kworum (mimo nieobecności dwóch radnych) otwarł LIV (54.) sesję Rady Miasta.

Wśród gości styczniowych obrad znaleźli się: Alina Nowak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, st. bryg. Rafał Świerczek, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Katowicach, bryg. Jacek Szczypiorski, nowy Komendant Miejski siemianowickiej PSP oraz Jerzy Stephan, były wiceprezydent Siemianowic Śląskich, współautor pierwszego statutu i regulaminu miasta.

Nie było w tym przypadku, bowiem na wniosek radnej Danuty Sobczyk, st. bryg. Rafał Świerczek otrzymał Złotą „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. A wyróżnienie to wręczała właśnie Alina Nowak, członkini doraźnej komisji związanej z odznaką.

Z kolei Jerzy Stephan, wraz z gratulacjami, odebrał dyplom „Zasłużony dla miasta Siemianowic Śląskich”, nadany mu uchwałą Rady Miasta nr 578 z 2022 r. o którą wnioskował klub „Prawa i Sprawiedliwości”.

Po tym sympatycznym akcencie, Agnieszka Gładysz, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta przekazała informację Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Z kolei Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta (RM), informował radnych o skargach, wnioskach i petycjach wpływających do Rady Miasta. Radni pochylili się nad jedną petycją – w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – która została skierowana do Prezydenta Miasta.

Kolejnym punktem styczniowej sesji RM było procedowanie przez radnych poniższych projektów uchwał (według kolejności głosowania):

 • 21/LIV/2023 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 – 20 radnych za.
 • 22/LIV/2023 – zmian budżetu miasta na 2023 rok – 20 radnych za.
 • 1/LIV/2023 – ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami towarzyszącymi, zagospodarowaniem terenu, drogami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich – 15 radnych za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się.
 • 2/LIV/2023 – uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich” – 19 radnych za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 • 3/LIV/2023 – przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022 – 20 radnych za.
 • 4/LIV/2023 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów przez Gminę Siemianowice Śląskie – 20 radnych za.
 • 5/LIV/2023 – utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianowicach Śląskich – 20 radnych za.
 • 6/LIV/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego o pow. użytk. 14,63m2 usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Hutniczej, stanowiącej działkę nr 53-3711/282 o pow. 39m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1………. z równoczesną sprzedażą prawa własności gruntu – 20 radnych za.
 • 7/LIV/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr …. o pow. użytk. 15,43m2 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1……….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/115 części, przynależnej do tego garażu – 20 radnych za.
 • 8/LIV/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr …. o pow. użytk. 15,43m2 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1……….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/115 części, przynależnej do tego garażu – 20 radnych za.
 • 9/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3664/282 o powierzchni 278m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 12 radnych za, 3 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
 • 10/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3663/282 o powierzchni 99m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 14 radnych za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • 11/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-4774/282 o powierzchni 262m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Potockiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 15 radnych za, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • 12/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 52-919/10 o powierzchni 178m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Czeladzkiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 11 radnych za, 5 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • 13/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 276m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy – 14 radnych za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • 14/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 30,70a, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 51-261/7, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte, z przeznaczeniem pod gospodarstwo ogrodnicze – 19 radnych za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
 • 15/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 255m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 24-236/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Chrobrego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 9 radnych za, 6 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
 • 16/LIV/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 42-37/8 o powierzchni 17m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – 20 radnych za.
 • 17/LIV/2023 – częściowej zmiany Uchwały nr 338/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług – 20 radnych za.
 • 18/LIV/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 165/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem w Siemianowicach Śląskich – 20 radnych za.
 • 19/LIV/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich – 20 radnych za.
 • 20/LIV/2023 – ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Siemianowice Śląskie – 19 radnych za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Po procedowaniu projektów uchwał radni wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miasta, które finalnie zostały jednogłośnie przegłosowane.

Następnie Przewodniczący Adam Cebula wypełnił punkt posiedzenia związany ze sprawami informacyjnymi. Jedną z nich była propozycja delegowania radnego Tomasza Nowary do Zespołu Przyznawania Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Podobnie jak powyżej, również w tym punkcie 18 radnych jednogłośnie wyraziło na to zgodę.

LVI sesja Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich zakończyła się o godzinie 16.33.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Rafał Jakoktochce

  r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

  (32) 7605320

foto: Piotr Pindur