Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku zgłaszania instalacji fotowoltaicznej

Dach z instalacją fotowoltaiczną
Dach z instalacją fotowoltaiczną

W dniu 19 września 2020 roku wprowadzono nowe obowiązki dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Zalicza się do nich uzgodnienie ppoż. fotowoltaiki oraz zgłoszenie do PSP. Dokładniej rzecz ujmując, zgodnie z nowymi przepisami, każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kWp musi zostać uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Dotyczy to wszystkich budynków, niezależnie od ich lokalizacji, rodzaju zamontowanej instalacji czy przeznaczenia. Obowiązek dotyczy również instalacji rozbudowanych do mocy powyżej 6,5 kWp. Do dziś pojawia się wiele pytań i wątpliwości z tym związanych, więc wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę i świadomość w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Co daje zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej?

Na starcie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są najważniejsze korzyści płynące ze zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej. W ten sposób można zagwarantować sobie m.in.:

  • pewność bezpieczeństwa pracy instalacji,
  • sprawną akcję ratowniczo-gaśniczą przy ewentualnym pożarze
  • wypełnienie obowiązku prawnego – od 19 września zgłoszenie jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kWp.

Znając kluczowe zalety zgłoszenia instalacji do PSP, możemy przejść do omówienia tego, na jakim etapie inwestycji w fotowoltaikę należy tego dokonać.

Kiedy dokonuje się zgłoszenia?

Uzgodnienie projektu instalacji z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. powinno się odbyć przed montażem instalacji, ponieważ Rzeczoznawca wydaje opinię czy koncepcja fotowoltaiki jest zgodna z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Natomiast zawiadomienie do Powiatowej Komendy PSP dokonuje się po zakończonym montażu, równocześnie ze zgłoszeniem do OSD.

Jakie są konsekwencje braku uzgodnienia ppoż. i zgłoszenia instalacji do Komendy PSP?

Osoby, które nie zdecydują się na to, aby ich instalacja fotowoltaiczna była przedmiotem uzgodnienia ppoż. i zgłoszenia do PSP, muszą liczyć się z różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wśród najważniejszych z nich wyróżnić można m.in.:

  • brak pewności poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej,
  • problem z wypłatą ewentualnego odszkodowania od ubezpieczyciela, a w konsekwencji możliwe roszczenia klienta końcowego wobec instalatora,
  • ryzyko nieotrzymania dotacji „Mój Prąd” – przy składaniu wniosku o dotacje Właściciel deklaruje, że instalacja została zgłoszona do Komendy PSP
  • konsekwencje prawne wynikające z kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu dotyczące narażenia na utratę zdrowia lub życia w związku z ewentualnym pożarem) zgodnie z odpowiedzialnością właściciela, projektanta, instalatora oraz użytkownika,
  • problemy przy ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej wynikające z braku posiadania przez organy PSP informacji o występującej instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie/terenie oraz sposobie jej zabezpieczenia, co może skutkować odmową gaszenia pożaru.

Konsekwencje braku uzgodnienia ppoż. i zgłoszenia instalacji do PSP mogą okazać się bardzo poważne. W związku z tym warto zastanowić się, jak prawidłowo zrealizować to przedsięwzięcie, aby uniknąć wskazanych wyżej negatywnych skutków.

Instalacja fotowoltaiczna – etapy uzgodnienia i zgłoszenia ppoż.

Procedura uzgodnienia i zgłoszenia ppoż. instalacji fotowoltaicznej składa się z czterech faz działań.

1. Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej i dobór odpowiednich podzespołów instalacji oraz konstrukcji montażowej. Już na tym etapie projektant powinien ustalić rozwiązanie przeciwpożarowe dostosowane do rodzaju i przeznaczenia budynku, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna.

2. Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą. Podczas uzgodnienia dokona on sprawdzenia zgodności zastosowanego rozwiązania przeciwpożarowego z wymogami prawnymi oraz wyda opinię, czy tak zaprojektowana instalacja może zostać zamontowana. Dzięki temu będzie można skorygować ewentualne nieprawidłowości i zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikom oraz Straży Pożarnej.

3. Po zaakceptowaniu przez Rzeczoznawcę schematu fotowoltaiki można przystąpić do jej montażu. W budynkach o kubaturze poniżej 1000 m3 należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia ppoż. po stronie DC bądź poprowadzić przewody wewnątrz budynku w korytach stalowych. W budynkach o kubaturze powyżej 1000 m3 należy zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający od źródła zasilania wszystkie urządzenia, z wyjątkiem tych, które są niezbędne podczas pożaru, jak oświetlenie awaryjne, wentylację pożarową czy system technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W przypadku instalacji gruntowych nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe, o ile inwerter i okablowanie DC znajdują się na zewnątrz. Konieczne jest również umieszczenie naklejki z wizerunkiem modułów fotowoltaicznych przy liczniku dwukierunkowym oraz oznakowanie tras kablowych.

4. Ostatni etap to zgłoszenie wykonanej instalacji fotowoltaicznej do Komendy Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla lokalizacji inwestycjiOrgan Straży Pożarnej analizuje przedstawioną dokumentację pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gromadzi istotne dane na temat danej mikroinstalacji, co gwarantuje szybką i skuteczną ewentualną akcję przeciwpożarową w przyszłości.