56. sesja Rady Miasta – relacja

Radni i władze miasta obecni na 56. sesji Rady słuchają sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności międzysesyjnej

Wczoraj (30.03) w sali siemianowickiego ratusza odbyła się 56. sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpoczęło się miłym akcentem. Przewodniczący Rady Miasta, Adam Cebula wręczył kwiaty i złożył życzenia urodzinowe wiceprzewodniczącej Rady Miasta, Barbarze Patyk-Płuciennik. Do życzeń dołączyły się władze Siemianowic Śląskich oraz wszyscy radni.
Następnie po zmianie, uzupełnieniu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, prezydent miasta, Rafał Piech przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Wspomniał m. in. o rozpoczęciu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5, a także ogłoszeniu dwóch przetargów na rewitalizację obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich. W ramach zadań zostanie zmodernizowanych 70 pustostanów oraz 13 zdegradowanych miejskich kamienic. Ponadto prezydent poruszył temat trudnej sytuacji finansowej samorządów. Posiłkując się krótką prezentacją poinformował, o sporych wydatkach jakie Gmina Siemianowice Śląskie przeznaczyła na szpital miejski (w latach 2014-2023 pokrycie strat i dopłaty wyniosło 46 mln zł) i oświatę (w 2023 roku planowany wkład własny Gminy to 48,8 mln zł). Podkreślił również, że znacznie obniżyły się dochody z PIT i na tę chwilę odnotowaliśmy o 17 mln zł mniej wpływów.
W kluczowym punkcie obrad dotyczącym funkcjonowania Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. w kontekście realizacji programu naprawczego, głos zabrała Marta Nowacka, prezes zarządu Szpitala Miejskiego. Omówiła ona sytuację m. in. finansową, kadrową i organizacyjną ww. placówki medycznej. Po wysłuchaniu sprawozdania na temat szpitala, radni przystąpili do zadawania pytań odnoszących się do przedstawionych materiałów.

W dalszej części sesji, radni rozpoczęli procedowanie nad projektami uchwał. Sporo uwagi poświęcono uchwałom: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038, zmian budżetu miasta na rok 2023, a także emisji obligacji serii A23, B23, C23 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekty uchwał zostały przyjęte.
Kolejny projekt uchwały, który wywołał żywą dyskusję wśród radnych, dotyczył założenia Technikum nr 3 w Siemianowicach Śląskich i włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich. Ostatecznie projekt przegłosowano.
Pozostałe projekty uchwał, nad którymi obradowali radni również zostały przegłosowane i dotyczyły:
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź w Siemianowicach Śląskich,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2022 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań,
– podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
– przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023-2026,
– określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2023,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 830m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4785/282, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka,
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 30m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-3400/282, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Majcherczyka-Zdana, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2023 roku,
– częściowej zmiany Uchwały Nr 685/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Siemianowice Śląskie,
– w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. Z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) i o zmianie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz.326),

Wszystkie projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji można zobaczyć TUTAJ.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Piotr Pindur