„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – nabór

Logo MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zaprasza mieszkańców Siemianowic Śląskich do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór trwa do 22.03. 2023 r

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami będą:

1) 1 dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – maksymalnie 360 godzin usług asystenta rocznie na osobę;

2) 15 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym:

a) 11 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – maksymalnie 840 godzin usług asystenta rocznie na osobę;

b) 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 720 godzin usług asystenta rocznie na osobę;

c) 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną – maksymalnie 480 godzin usług asystenta rocznie na osobę;

d) 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 360 godzin usług asystenta rocznie na osobę.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu.

W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy w:

1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.),

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

6) wykonywaniu czynności dnia codziennego.

7) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o składanie kompletu dokumentów na który składają się:

• karta zgłoszenia do Programu,

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

• klauzule informacyjne w ramach Programu,

• w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego konieczne jest dołączenie do wniosku kopii zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 22.03.2023r.

• osobiście w Biurze Podawczym (pokój 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 13.30, pozostałe dni 7.30 – 14.30 lub

• przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać odebrane przez pracownika Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydata, pracownik jest zobligowany złożyć dokumenty w Biurze Podawczym.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz następujące kryteria:

1) posiadanie orzeczenia z tytułu narządu ruchu uniemożliwiające lub utrudniające poruszanie się
i ograniczające możliwość wychodzenia z domu,

2) samotne zamieszkiwanie,

3) niekorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej aktualnie lub w przeszłości
( z poprzednich edycji Programu lub w ramach usług asystenckich świadczonych przez MOPS Siemianowice Śląskie )

4) niekorzystanie aktualnie z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź innego wsparcia.

Dokumenty do wypełnienia dostępne są w Biurze Podawczym (pok. 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich http://www.mops.siemianowice.pl/ .

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

O zakwalifikowaniu do Programu osoby zostaną powiadomione przez Ośrodek telefonicznie oraz pisemnie w terminie do 7 dni od dnia zakończenie rekrutacji.

Uczestnik ma prawo do wskazania asystenta.

Osoba wskazana przez uczestnika musi posiadać: dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. W przypadku niewskazania asystenta zostanie on wskazany przez realizatora Projektu. Uczestnik musi asystenta zaakceptować, ma również prawo do zmiany asystenta.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem: 32 765 62 10.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023 oraz w formie papierowej do wglądu w Biurze Podawczym MOPS ( pok.3)

Autor:

  • Agnieszka Rylska-Rumas, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska