„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Koło, w nim 4 pola z sylwetkami
Logo MOPS

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez:

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp..

Źródłem finansowania Programu jest Państwowy fundusz celowy – Fundusz Solidarnościowy określony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania 532 083,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego: 532 083,00 zł.

Okres realizacji: do 31.12.2023 r.

Realizatorem Programu w 2023r. jest Fundacja Modus Vivendi, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fojkisa 8a, wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania.

Wsparciem programu objęto 16 osób, w tym:

 1. 1 dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 1. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:
 1. 13 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę
z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż1:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

1 Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 765-62-10. Szczegółowe informację odnośnie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Autor:

 • Stefania Olsza, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska