LXI sesja Rady Miasta – 28 sierpnia

Sala wypełniona radnymi podczas sesji
Sala sesyjna podczas obrad

W najbliższy poniedziałek 28 sierpnia o godz. 14.30, na wniosek Prezydenta Miasta, w sali obrad Ratusza rozpocznie się LXI sesja Rady Miasta. Oto jej porządek:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/LXI/2023 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

2/LXI/2023 – zmian budżetu miasta na 2023 rok

3/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 228 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 11-1482/125, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

4/LXI/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 16,80 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę nr 32-2736/71 o pow. 6326 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/………… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/139 części, przynależnej do tego garażu

5/LXI/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego o pow. użytk. 15,66 m2, usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Parkowej, obejmującej działki geodezyjne nr 53-3576/196 o pow. 18 m2, KW KA1I/………….
i nr 53-3569/196 o pow. 8 m2, KW KA1I/…………… z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

6/LXI/2023 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,70 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Klonowej, stanowiącej działkę nr 56-764/9 o pow. 3033 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/……………….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 147/10000 części, przynależnej do tego garażu

7/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 240 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-816/4, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Emilii Plater, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

8/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 12 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-3099/314, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wierzbowej 6b, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

9/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 15 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-897/9, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Grabowej 9a, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

10/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 16 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-700/4, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fojkisa 6, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

11/LXI/2023 – wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. 82 m2, położonej w rejonie ul. Chemicznej, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, składającej się z działek geodezyjnych o następujących numerach: 56-605/59, 56-691/55, 56-694/55, 56-696/59, 56-609/59 o łącznej powierzchni 26 224 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1I/……………..

12/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 317/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy (Miasta) Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

13/LXI/2023 – wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a osobami fizycznymi

14/LXI/2023 – wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a osobami fizycznymi

15/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 424/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

16/LXI/2023 – określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich

17/LXI/2023 – uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Siemianowicach Śląskich” na rok 2023

18/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 639/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2023

19/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 697/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2023-2028

20/LXI/2023 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2023 roku

21/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

22/LXI/2023 – częściowej zmiany Uchwały Nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie odpadami komunalnymi.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216