Nowe taryfy na wodę i ścieki

Logo niebiesko-białe z kroplą wody
Logo Aqua-Sprint

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., skróciło czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki i zatwierdziło nowe taryfy na terenie naszego miasta. Od 1 września 2023r. łączna cena za 1 m³ wody i ścieków, wynosi 19,71 zł brutto, w tym 8,61 zł brutto za wodę (7,97 netto) i 11,10 zł brutto za ścieki (10,28 netto).

Wody Polskie są zewnętrznym regulatorem cen. Zanim został on powołany, za ceny usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odpowiadała gmina, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w zakresie weryfikacji taryf oraz rada gminy (miasta), która miała kompetencje do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryfy. W rezultacie uprawnienia związane z regulacją rynku, można powiedzieć, były rozproszone lokalnie. Powołanie organu nadzoru stało się zabezpieczeniem interesu odbiorców usług, poprzez kontrolę nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna i uzasadniona ponoszonymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne kosztami. W konsekwencji odbiorcy usług nie są uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie przez przedsiębiorstwo czy gminę na podstawie wyłącznie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo wod-kan, ponieważ jest ona analizowana i weryfikowana przez organ nadzoru jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wody Polskie przeprowadziły analizę kryteriów i warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz dokonały weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Siemianowice Śląskie nie posiadają własnej oczyszczalni ścieków. Całość ścieków jest oddawana do oczyszczalni, będącej własnością Katowickich Wodociągów. Również całość wody jest kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Ponieważ nastąpił wzrost cen u obu firm, automatycznie wzrosły koszty w naszych Wodociągach. Nastąpił ponadto wzrost cen energii elektrycznej. Poza tym, nowe stawki pokrywają wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty związane z działalnością inwestycyjną.

Reasumując, głównym powodem zmiany taryfy jest wzrost kosztów wynikających z podwyżki cen hurtowych wody i ścieków u podmiotów zewnętrznych, na które Aqua-Sprint nie ma wpływu, wzrost kosztów energii elektrycznej, konieczna działalność mająca na celu utrzymanie urządzeń wod-kan oraz nakłady na inwestycje.

Istotne również jest to, iż zgodnie z nową Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa została określona na trzy lata.

Od dnia 1 września 2023r., cena wody wyniesie 7,97 zł netto, a ścieków 10,28 zł netto.

Od dnia 1 września 2024r., cena wody wyniesie 8,16 zł netto, a ścieków 10,69 zł netto.

Od dnia 1 września 2025r., cena wody wyniesie 8,22 zł netto, a ścieków 10,82 zł netto

Do cen netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Cała decyzja wraz z załącznikiem jest opublikowana na stronie www.aqua-sprint.pl

Autor:

  • Seweryn Świaczny, Aqua-Sprint

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska