Informacje dla wyborców

Ratusz w Siemianowicach Śląskich.
Ratusz Miejski

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, przekazujemy kilka istotnych informacji:

 1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców z urzędu.
 2. Wyborcy nigdzie niezameldowani albo zameldowani jedynie na pobyt czasowy, mogą zostać dopisani do spisu wyborców. Wniosek w tej sprawie należy złożyć
  do 12 października br. w urzędzie gminy właściwym dla miejsca pobytu w dniu głosowania.
 3. Wyborcy ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą pobrać zaświadczenie
  o prawie do głosowania uprawniające wyborcę do wzięcia udziału w głosowaniu
  w miejscu faktycznego pobytu w dniu wyborów. Wniosek w tej sprawie należy złożyć
  do 12 października br. w dowolnym urzędzie gminy.

WAŻNE !!!

Wyborca który został wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców w innej gminie,
a następnie zameldował się na pobyt stały w kolejnej gminie, będzie ujęty w spisie wyborców właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Wszelkich informacji dotyczących ujęcia wyborcy w spisie wyborców można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
przy ul. Jana Pawła II 10 (pok. nr 7) albo telefonicznie pod numerami: 32 760 52 64 lub 55.

Autor:

 • Karina Chrzanowska, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska