Mieszkania przeznaczone do remontu kapitalnego we własnym zakresie

Wydział Gospodarki Lokalowej przedstawia listę mieszkań do remontu z tzw. odrzutu, które nie znalazły chętnych w ramach ostatniego rozdziału mieszkań do remontu kapitalnego.

O udostępnienie wybranych przez siebie lokali do remontu mogą występować osoby uprawnione znajdujące się na listach oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego (za wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie na podstawie wyroku eksmisyjnego).

Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta. O kolejności przydziału lokali do remontu kapitalnego będzie decydować data złożonego wniosku.

Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu przed otrzymaniem skierowania do zawarcia Porozumienia o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych będzie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.

Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 12 miesięcy, porozumienia pomiędzy Gminą, a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia remontu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, może zostać prolongowany jednokrotnie, maksymalnie o 6 miesięcy pod warunkiem zaawansowania prac remontowych w co najmniej 50%.

Po zakończeniu prac remontowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony pod warunkiem braku zaległości
w opłatach przyjętego lokalu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Lokalowej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich w pokoju nr 006 lub pod numerem telefonu (32) 760 54 80.

Autor:

  • Jakub Krześlak – Wydział Gospodarki Lokalowej

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz