Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Wytyczne dotyczące składania wniosków na 2024 rok:

1. Program wieloletni „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 2030” został przyjęty Uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
2. Na 2024 rok można składać do Wojewody wnioski na realizację zadań z dziedziny: EDUKACJA, MIESZKALNICTWO i INNOWACYJNE PROJEKTY INTEGRACYJNE.
3. Termin składania wniosków do ŚUW – 16 listopada 2023 r. (czwartek) – liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu
5. Wzór wniosku i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania i sprawozdania finansowego są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-na-zadania-z-dziedzin-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty-integracyjne-w-2024r
6. O dofinansowanie zadań z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe,  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.
7. Do wniosku na realizację zadania należy dołączyć:
– dokument potwierdzający konsultacje ze społecznością romską w sprawie realizacji zadania,  
– aktualny statut (w przypadku organizacji pozarządowych),
– umowę najmu lokalu (w przypadku organizacji pozarządowych),
– w przypadku projektów, których beneficjentami będą uczniowie pochodzenia romskiego proszę w części opisowej zadania zamieścić informację do jakich placówek oświatowych uczęszczają
( np. szkoła publiczna, szkoła specjalna ) oraz liczbę uczniów.
8. Opis zadania i kosztorys muszą być tak sformułowane, aby umożliwiały komisji ocenę zgodności projektu z Programem integracji oraz rodzaj i zasadność wydatków przedstawionych w kosztorysie bez konieczności występowania o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
9. W przypadku wniosków składanych na projekty realizowane w poprzednich latach w ramach Programu proszę o dołączenie informacji o efektach realizowanych projektów, np. zadania z dziedziny edukacji ( działalność świetlic ), w jaki konkretnie sposób wpłynęły na poziom edukacyjny dzieci pochodzenia romskiego.
10. Wnioski muszą być podpisane przez upoważnione osoby, a kopie dokumentów dołączonych do wniosków, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
11. Przy opracowywaniu wniosków należy stosować zasady określone w:
– Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
( załącznik do Uchwały nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku ),
– Informacji o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2024r.
– niniejszych Wytycznych.
12. Wszelkiej pomocy udzielają pracownicy WSOiC pod nr telefonu 32/2077-351 lub adresem e-mail: kopytowskaa@katowice.uw.gov.pl lub wilkosza@katowice.uw.gov.pl

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska