Projekt do wglądu – Bytków, Osiedle Tuwima

Budynek UM - Michałkowice wśród drzew
Budynek UM – Michałkowice

Szanowni Państwo,

Informujemy o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2023 r. do 13 października 2023 r. Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (parter).

Do rozwiązań przyjętych w projekcie planu można wnosić uwagi. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Z treścią ogłoszenia oraz projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się TUTAJ

Autor:

  • Kornelia Bekus,Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska