Świadczenie wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (DZ. U. z 2023 r. poz. 1429).
Świadczenie wspierające krok po kroku

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

1. Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
 wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby  z niepełnosprawnością potwierdzony:

– orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),

– orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

– orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

– orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

2. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego
w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością wskaże we wniosku.
Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną czy 500+ dla osób niesamodzielnych.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione  z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, wygląda następująco:

  • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
  • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
  • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 procent aktualnej wysokości renty socjalnej (w grudniu 2023 r., wynosi ona 1588,44 zł brutto). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

  • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
  • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
  • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
  • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
  • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
  • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub za pośrednictwem Miejskiego Zespołu w postaci:

– elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub

– wersji papierowej.

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem 

Wniosek o wydanie decyzji wraz z kwestionariuszem samooceny
UWAGA:

Wniosek o wydanie decyzji wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, można składać od 1 stycznia 2024 r.

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska