Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Uścisk dłoni 2 mężczyzn, jeden z nich przekazuje drugiemu kluczyki do samochodu
Zakup samochodu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegają przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiony zostaje obowiązkiem rejestracji pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

– nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

– sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeżeli nabycie pojazdu nastąpi w drodze spadku, termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, termin złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wynosi 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, ale nieprzekraczającym 180 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł., za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1000 zł. W przypadku przekroczenia terminu o 180 dni, kary te wzrastają dwukrotnie.

Ponadto, nie ulega zmianie spoczywający na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek zawiadomienia w terminie 30 dni o:

– zbyciu pojazdu;

– zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Właściciel, który nie dokona zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie podlega karze w wysokości 250 zł.

Autor:

  • Marcin Kryś, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska