68. sesja Rady Miasta

68. sesja Rady Miasta

Za nami lutowa (22.02) sesja Rady Miasta. Tradycyjnie posiedzenie rozpoczęło się od zmiany i uzupełnienia porządku obrad. W tym punkcie dołączono projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 oraz zmiany budżetu miasta na rok 2024. Ponadto wycofano trzy projekty uchwał w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Andrzejowi Gościniakowi, Jackowi Guzemu oraz Danucie Sobczyk. Radni zaproponowali by powyższe projekty były procedowane w nowej kadencji.
Następnie Prezydent Miasta, Rafał Piech przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Powiadomił m. in. o trwających przetargach na budowę hali sportowej przy ZSS oraz remont kolejnych lokali mieszkalnych z zasobu gminy. Wspomniał także o realizowanej w mieście sporej inwestycji, w ramach której modernizowane są kamienice miejskie w dzielnicy Hugo i Centrum. Ponadto trwają remonty chodników przy ul. Bytkowskiej, ul. Kapicy i ul. Dworskiej. Na koniec, prezydent zapowiedział, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na projekt budowy ul. Porannej, której wykonanie planowane jest na początku 2025 r.
Podczas sesji głos zabrała również Marta Nowacka, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o., która zwyczajowo omówiła sytuację finansową szpitala. Poinformowała też, że lecznica pozyskuje nowych rezydentów na oddział chirurgii, chorób wewnętrznych i ortopedyczny, a także realizuje plany inwestycyjne. Oprócz tego zaapelowała by informować mieszkańców o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w ramach profilaktyki raka jelita grubego oraz rehabilitacji domowej dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Kluczowym punktem, nad którym dyskutowali radni, były plany termomodernizacji placówek oświatowych w mieście.
W dalszej części obrad, radni głosowali nad projektami uchwał w sprawie:
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038
– w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024
– uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich”
– wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 16,80m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę nr 32-2736/71 o pow. 6326m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/………………… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/139 części, przynależnej do tego garażu
– wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,70m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej
w rej. ul. Dreyzy, stanowiącej działkę nr 32-2557/323 o pow. 2706 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/…………….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/55 części, przynależnej do tego garażu
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 31m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 49-115 oraz częścią działki nr 49-116 położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wiejskiej 165, z przeznaczeniem na drogę dojazdową
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 113m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Czeladzkiej, będącej fragmentami działek geodezyjnych nr 52-943/3, 52-947/3, stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 213m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Chrobrego, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 24-236/22, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 320m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 11-1482/125, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 20m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej numer 700/4 położonej przy ul. Sikorskiego 9 w Siemianowicach Śląskich z przeznaczeniem na altanę śmietnikową
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 30m2, działki nr 650/4 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Warszawy 5 z przeznaczeniem na altanę śmietnikową
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 22m2, działki nr 896/9 zlokalizowanej przy ul. Okrężna 7a z przeznaczeniem na altanę śmietnikową
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 16m2, działki nr 650/4 zlokalizowanej przy ul. E. Plater 9 z przeznaczeniem na altanę śmietnikową
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
– powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2024-2027
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji dostępny jest TUTAJ .

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie